Yüce Allahin 99 İsmi ESMA-ÜL HÜSNA

Yüce Allahın 99 İsmi ESMA-ÜL HÜSNA

yuce-allahin-99-ismi-esma-ul-husna
yuce-allahin-99-ismi-esma-ul-husna

En güzel isimler Allah’ındır.
O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin.
A’râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24

Allah’ın 99 ismi vardır.
Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.
Buhârî, Deavat, 68. VII, 169

#ALLAH c.c. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan
#Er-Rahmân Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen
#Er-Rahim Merhamet eden, bağışlayan
#El-Melik Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan
#El-Kuddûs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan
#Es-Selâm Kullarını selâmete çıkaran
#El-Mü’min Gönüllerde iman ışığı uyandıran
#El-Müheymin Gözeten ve koruyan
#El-Aziz Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan
#El-Cebbâr İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan
#El-Mütekebbir Her şeyde büyüklüğünü gösteren
#El-Hâlık Her şeyi yoktan var eden
#El-Bârî Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan
#El-Musavvir Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden
#El-Gaffâr Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan
#El-Kahhâr Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan
#El-Vehhâb Çok fazla ihsan eden
#Er-Rezzâk Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan
#El-Fettâh Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran
#El-Alîm Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan
#El-Kâbıd Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan
#El-Bâsıt Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten
##El-Hâfıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan
#Er-Râfî Yukarı kaldıran, yükselten
#El-Muiz İzzet verip ağırlayan
#El-Muzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden
#Es-Semî Her şeyi işiten
#El-Basîr Her şeyi gören
#El-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten
#El-Adl Son derece adaletli olan
#El-Latîf İşlerin bütün inceliklerini bilen
#El-Habîr Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan
#El-Halîm Yumuşak davranan, hilmi çok olan
#El-Azîm Pek azametli ve büyük olan
#El-Gafûr Çok bağışlayan, magfireti çok olan
#Eş-Şekûr Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran
#El-Aliyy Çok yüce. Pek yüksek olan
#El-Kebîr Büyüklüğünde hudut olmayan
#El-Hafîz Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan
##El-Mukît Yaratılmış her şeyin azığını veren
#El-Hasîb Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran
#El-Celîl Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan
#El-Kerîm Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan
#Er-Rakîb Bütün varlıklar üzerine gözcü olan
#El-Mücîb Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren
#El-Vâsî Lütfu bol olan
#El-Hakîm Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan
#El-Vedûd İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan
#El-Mecîd Şanı çok büyük ve çok yüksek olan
#El-Bâis Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
#Eş-Şehîd Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
#El-Hakk Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran
#El-Vekîl İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden
#El-Kaviyy Pek kuvvetli. Pek güçlü olan
#El-Metîn Çok sağlam olan
#El-Veliyy İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan
#El-Hamîd Her türlü hamd ve övgüye layık olan
#El-Muhsî İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen
#El-Mübdi Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan
#El-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan
#El-Muhyî İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren
#El-Mümît Ölümü yaratan, öldüren
#El-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi
#El-Kayyûm Gökleri, yeri ve her şeyi tutan
#El-Vâcid İstediğini, istediği vakit bulan
#El-Mâcid Kadri büyük, keremi bol olan
#El-Vâhid Tek olan
#Es-Samed Sığınacak tek dayanak olan
#El-Kâdir Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan
#El-Muktedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden
#El-Mukaddim İstediğini ileri geçirip, öne alan
#El-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
#El-Evvel Başlangıcı olmayan, ilk olan
#El-Âhir Bitişi olmayan, son olan
#Ez-Zâhir Açıkca bilinen, âşikâr olan
#El-Bâtın Gizli olan
#El-Vâlî Her şeyi tek başına idare eden
#El-Müteâlî Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan
#El-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan
#Et-Tevvâb Tövbeleri kabul eden
#El-Müntakim Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan
#El-Afüvv Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan
#Er-Raûf Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen
#Mâlikü’l-Mülk Mülkün ebedi sahibi olan
#Zü’l- Celal-i ve’l-İkram Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan
#El-Muksıt Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan
#El-Câmî İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
#El-Ganîyy Çok zengin olan
#El-Muğnî İstediğini zengin eden
#El-Mânî Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen
#Ed-Dâr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan
#En-Nâfi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan
#En-Nûr Alemleri nurlandıran
#El-Hâdî Hidayete ve doğru yola erdiren
#El-Bedî Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden
#El-Bâki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan
#El-Vâris Servetlerin gerçek sahibi olan
#Er-Reşid Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran
#Es-Sabûr Çok sabırlı olan

allah-ccallahin-99-ismien-guzel-isimler-allahindirya-al-basirya-ed-darya-el-adlya-el-afuvvya-el-ahirya-el-alimya-el-aliyya-el-azimya-el-azizya-el-baisya-el-bakiya-el-bariya-el-basitya-el-batinya-el-bediya-el-berrya-el-cabbarya-el-camiya-el-celilya-el-evvelya-el-fettahya-el-gaffarya-el-gafurya-el-ganiyya-el-habirya-el-hadiya-el-hafidya-el-hafizya-el-hakya-el-hakemya-el-hakimya-el-halikya-el-halimya-el-hamidya-el-hasibya-el-hayyya-el-kabidya-el-kadirya-el-kahharya-el-kaviyya-el-kayyumya-el-kebirya-el-kerimya-el-kuddusya-el-latifya-el-macidya-el-malikul-mulkya-el-maniya-el-mecidya-el-metinya-el-mubdiya-el-mucibya-el-mugniya-el-muhahirya-el-muheyminya-el-muhsiya-el-muhyiya-el-muidya-el-muizya-el-mukaddimya-el-mukitya-el-muksitya-el-muktedirya-el-muminya-el-mumitya-el-muntakimya-el-musavvirya-el-mutealiya-el-mutekebbirya-el-muzilya-el-vacidya-el-vahidya-el-valiya-el-varisya-el-vasiya-el-vedudya-el-vehhabya-el-vekilya-el-veliyyya-en-nafiya-en-nurya-er-rafiya-er-rahimya-er-rahmanya-er-rakibya-er-raufya-er-residya-er-rezzakya-es-saburya-es-samedya-es-sehidya-es-sekurya-es-selamya-es-semiya-et-tevvabya-ez-zahirya-malikul-mulkzul-celali-vel-ikram

 

site ekleme siteleri, site ekle, ücretsiz site ekle, ücretsiz site ekleme siteleri

Google Seo Çalışması bilgi için lütfen tıklayınız.

İletişim bilgileri için lütfen tıklayın.

Benim Hakımda bilgileri için lütfen tıklayın.

Yüce Allah,ın İsimleri için lütfen tıklayın.

Hz Muhammed Peygamberimizin Sünnet bilgileri için lütfen tıklayın.